Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website.
  ProRail  
header
  maart 2017

 

Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 
Geldermalsen en omgeving  
 

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen. Het OTB ligt nu van 2 maart 2017 tot
12 april 2017 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Tevens geven wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op de bijeenkomsten van de Omgevingstafels die zijn gehouden in december 2016. Tot slot vindt u in deze uitgave een impressie van een locatiebezoek aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), door een aantal leden van de Omgevingstafel Tricht.

 

In deze nieuwsbrief

 

Ontwerp-Tracébesluit ter inzage

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 februari 2017 het Ontwerp-Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen ondertekend. Van 2 maart tot en met 12 april 2017 ligt het Ontwerp-Tracébesluit samen met de onderliggende onderzoeken nu ter inzage. Het Ontwerp-Tracébesluit beschrijft de maatregelen die worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn. Ook de inpassing in de omgeving wordt besproken.

 

Aanpassingen Spooromgeving Geldermalsen
Het project Spooromgeving Geldermalsen betreft de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen om de uitbreiding van sprinters mogelijk te maken en daarnaast de robuustheid van de railinfrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen. Door het vrijleggen van de Merwede Lingelijn middels het aanleggen van een derde spoor worden de twee doorgaande sporen tussen Utrecht en Geldermalsen niet meer gekruist. Vanwege overwegveiligheid worden bestaande gelijkvloerse kruisingen vervangen door onderdoorgangen. Tevens wordt een onderdoorgang en randweg aangelegd ten noorden van Tricht in verband met de inpassing en aansluiting op de bestaande wegenstructuur.

Het spoorgedeelte tussen Utrecht en Geldermalsen valt ook binnen het project Spooromgeving Geldermalsen. Hier worden geen fysieke aanpassingen getroffen, maar in het Ontwerp-Tracébesluit wordt wel een effectonderzoek beschreven voor dit gedeelte. Uitgebreide informatie over het Ontwerp-Tracébesluit vindt u op www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen.

 

Hoe kunt u reageren?

Van 2 maart tot en met 12 april 2017 kunt u uw zienswijze digitaal, schriftelijk of mondeling geven.

 • Digitaal: www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging.
 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze sturen naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. de Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, o.v.v. Spooromgeving Geldermalsen.
 • Mondeling: u kunt tijdens kantooruren bellen naar de Directie Participatie,
  telefoonnummer 070 456 89 99.

Uitnodiging bewonersavond Ontwerp-Tracébesluit

Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag uitnodigen. Op deze avonden kunt u met vragen terecht over het Ontwerp-Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen. De informatiebijeenkomsten zijn in de vorm van een informatiemarkt. U kunt op elk moment tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenlopen. De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data en locaties:

 • Woensdag 8 maart 2017 gemeentehuis Geldermalsen
  Kuipershof 2, 1491 KH Geldermalsen
 • Donderdag 9 maart 2017 dorpshuis Tricht
  Prins Johan Frisoplaats 1, 4196 AC Tricht

Presentaties 

Op beide informatieavonden vinden tevens een aantal presentaties over geluid en trillingen en landschappelijke inpassing plaats. De resultaten van de onderzoeken en de te treffen maatregelen worden toegelicht. Hieronder vindt u het programma van deze presentaties op beide avonden:

 

19.30 – 20.00 uur Geluid en trillingen

20.00 – 20.30 uur Landschappelijke inpassing stationsomgeving, onderdoorgangen en randweg

20.30 – 21.00 uur Geluid en trillingen

20.30 – 21.30 uur Landschappelijke inpassing stationsomgeving, onderdoorgangen en randweg

 

Beeldkwaliteitsplan onderdoorgangen Tricht
Op de informatieavond op 9 maart 2017 in Tricht vindt u een stand met informatie over de beeldkwaliteit voor de drie onderdoorgangen die in Tricht moeten komen. In opdracht van de gemeente Geldermalsen is in beeld gebracht welke materialen in de onderdoorgangen, de hellingbanen en de trappen gebruikt mogen worden. Hierover heeft inmiddels ook overleg plaatsgevonden met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Geldermalsen en ProRail. Ook de mogelijkheden om de onderdoorgangen een eigen Trichts accent te geven worden door de gemeente Geldermalsen aangegeven op de informatieavond. Voor het Beeldkwaliteitsplan van de gemeente Geldermalsen is het, in tegenstelling tot het Ontwerp-Tracébesluit, niet mogelijk om uw zienswijze in te dienen. U krijgt wel de gelegenheid om uw mening te geven door middel van een apart reactieformulier.

 
 

Bijeenkomsten Omgevingstafels december 2016

Op respectievelijk 12 en 15 december 2016 hebben de Omgevingstafels Geldermalsen en Tricht plaatsgevonden. De avonden werden, evenals de eerdere bijeenkomsten, goed bezocht. Er is op de betreffende avonden gesproken over het ontwerp van de nieuwe reizigerstunnel, bouwlogistiek en het Ontwerp-Tracébesluit. Met de Omgevingstafels is afgesproken om in 2017 nog twee maal bij elkaar te komen.

 

Locatiebezoek Utrecht aan project DoorStroom Station Utrecht (DSSU)

Op 20 december 2016 hebben een aantal bewoners van Tricht, die tevens lid zijn van de Omgevingstafel Tricht, een bezoek gebracht aan ProRail in Utrecht. Op het programma stond een bezoek aan een trillingwerende constructie in aanbouw bij het project DSSU in Utrecht. Hieraan voorafgaand werd een presentatie gegeven voor toelichting van het project. Het doel van dit bezoek was om omwonenden een impressie te geven van de impact van de bouw van een ondergrondse trillingwerende constructie.

 

 

 

 

Colofon

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer
0800-7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact. U kunt voor meer informatie ook terecht op de gemeentelijke website.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan hier.

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Geldermalsen

Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde projecten in de gemeente Geldermalsen, die onderdeel uitmaken van of samenhangen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel de groei van het treinverkeer in goede banen te leiden.  

 

ProRail verzorgt namens het ministerie de voorbereiding en de planvorming van de projecten. Omdat in december 2014 is besloten dat de projecten op basis van de Tracéwet verder worden uitgewerkt, verzorgt ProRail tevens de nieuwsvoorziening aan omwonenden en andere belanghebbenden in en rond Geldermalsen.

 

 

Datum

maart 2017

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.