Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website.
ProRail  
header  
  maart 2017

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Meteren - Boxtel  
 

Dit is de editie Vught van de nieuwsbrief
PHS Meteren-Boxtel.

 

In deze nieuwsbrief blikken we met u terug en kijken we vooruit. We nemen u kort mee langs de belangrijke momenten van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel in 2016. En geven u een beeld bij wat u kunt verwachten in 2017: het jaar waarin we toewerken naar de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER).

 

Inhoud

Terugblik 2016

 

Wat gebeurt er in 2017 en daarna?

 

Terugblik 2016

Voor de verdiepte ligging van het spoor in Vught lagen er eind 2015 twee varianten voor: V3 en V3 Oost Verkort. Bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught spraken hun voorkeur uit voor variant V3. Hierbij zijn ook de input van de klankbordgroep en de resultaten van de enquête van omwonenden meegewogen. Voor meer informatie over variant V3 kon u in januari 2016 terecht bij het inlooppunt in het stationsgebouw in Vught.


Hieronder staat een schematische weergave van de verdiepte ligging, variant V3. U ziet drie onderdoorgangen onder het spoor: de (bestaande) van de Postweg, en de toekomstige van de Loonsebaan en Wolfskamerweg. Ter hoogte van de Rembrandtlaan, N65, Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat ligt het spoor in de toekomst verdiept. Deze wegen komen over het spoor heen te liggen. En er komt een extra overgang voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het station.

Schematische weergave verdiepte ligging V3

 

 
 

Samenwerken aan de plannen

Na de keuze voor variant V3 werkten we verder aan de plannen en ontwerpen. Dit deden wij samen met inwoners van Vught, mensen uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers vanuit andere betrokken organisaties en overige belanghebbenden. We spraken elkaar in de klankbordgroep en werkgroepen, op bewonersavonden, tijdens het Rijksinfra Vught spreekuur en bij andere gelegenheden en ontmoetingen.

 

Vanaf begin 2016 dachten zeven werkgroepen in drie sessies mee over de inrichting van de spooromgeving. Met medewerkers van de gemeente Vught, ProRail en ingenieursbureau Arcadis stemden de deelnemers het ontwerp af op de wensen van de omgeving. Het leidde tot goede input en een waardevolle bijdrage voor het uiteindelijke Ontwerp Tracébesluit (OTB).

 

De werkgroepen rondden hun activiteiten af in mei 2016, behalve de werkgroep Kruising N65-spoor. In maart 2016 koos de Stuurgroep N65 (met daarin gemeente, ministerie, provincie en Rijkswaterstaat) er voor om de plannen voor de N65 bij te stellen. Er was daarom meer tijd nodig voor het ontwerp voor de kruising N65-spoor. Eind 2016 was ook deze laatste werkgroep klaar.

 

Wat hebben deze bijeenkomsten opgeleverd? Dat leest u terug in het werkgroepdocument ‘Wensen rond het spoor in Vught’. Dit document wordt, samen met de adviezen van andere betrokken instanties, meegewogen in de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). U vindt dit document op de PHS bibliotheek Vught, www.phsbibliotheek.nl/project/Vught

 

Werkgroepdocument 'Wensen rond het spoor in Vught'

 
 

Informatiemarkt in mei 2016

In mei 2016 was er een grote, drukbezochte informatiemarkt van de gemeente Vught, Rijkswaterstaat en ProRail. Bezoekers vonden hier informatie over de plannen voor het spoor, de weg en De Vughtse Regeling (toen nog bekend onder de naam Maatschappelijk Makelen en Schakelen). Er was naast veel informatie, volop gelegenheid voor vragen en uitleg. Daarnaast konden geïnteresseerden kennissessies bijwonen over geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.

 
 

In gesprek over de bouwperiode

In 2016 besteedden we ook aandacht aan de bouwperiode. We verwerkten inzichten en ideeën over de bouwperiode in de projecttekening en presenteerden 3D beelden op straatniveau. We deelden deze informatie in straatgesprekken met bewoners aan het spoor, die direct te maken krijgen met de bouwactiviteiten. Het leverde belangrijke aandachtspunten op voor het ontwerp. Deze aandachtspunten waren terug te zien op de panelen van de informatieavond over de bouwperiode, in december vorig jaar. Alle geïnteresseerden konden zich op de informatieavond een beeld vormen over de bouwperiode.

 

Impressie informatieavond bouwperiode december 2016

 
 

Klankbordgroep

De klankbordgroep is sinds 2014 actief om namens de belanghebbenden in Vught het verloop van het PHS Meteren-Boxtel project te toetsen. Het is een brede afvaardiging van omwonenden, ondernemers en instellingen. Ze verzamelt lokale kennis en signalen en helpt mee met het vormgeven van de samenwerking. Zij deelt met ons het belang voor een open en transparante communicatie over inhoud en over proces.

 

Ook in 2016 gaf de klankbordgroep adviezen over het proces en signalen vanuit de omgeving. In april 2016 gaf de klankbordgroep bijvoorbeeld een belangrijk signaal af: stem de projecten N65 Vught - Haaren en de omkering van het spoor en de N65 (PHS) beter op elkaar af. Een belangrijk punt, om blijvend aandacht te hebben voor een goede samenloop van plannen en besluitvorming van de beide projecten.

Klankbordgroepbijeenkomst mei 2016

 

De verslagen van de klankbordgroep bijeenkomsten vindt u terug op www.phsbibliotheek.nl/project/vught. Wilt u contact opnemen met de klankbordgroep? Stuur dan een mail naar spoorklankbordvught@gmail.com

 

Terugblik 2016 PHS Meteren-Boxtel (deelgebied Vught)
Januari Inlooppunt V3 + Start werkgroepen
Februari Werkgroepbijeenkomsten
Maart Werkgroepbijeenkomsten
April Afronding werkgroepen (behalve kruising N65-spoor)
Mei Informatiemarkt gemeente Vught, Rijkswaterstaat en ProRail
Juni  
Juli / Augustus Zomervakantie
September Straatgesprekken bouwperiode
Oktober Straatgesprekken bouwperiode
November Afronding werkgroep kruising N65-spoor
December Informatieavond bouwperiode
 
 

Wat gebeurt er in 2017 en daarna?

 

In 2016 kregen de ontwerpen en plannen voor de spooraanpassingen in Vught, in samenwerking met vele betrokkenen, steeds verder vorm. In 2017 werkten we hier aan door, op weg naar de publicatie van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER). In het OTB staan de aanpassingen die er in de omgeving nodig zijn voor het project. De MER brengt de milieugevolgen van het project in beeld.


N65 en het spoor

Het jaar 2017 startte met een informatieavond voor omwonenden van de kruising N65-spoor, over de stand van zaken. Het schetsontwerp van de definitieve kruising N65-spoor was gereed en is besproken. Het ontwerp voor de (tijdelijke) bouwperiode nog niet. Hiervoor zijn nog enkele belangrijke besluiten nodig, bijvoorbeeld over de tijdelijke situatie. We hebben omwonenden uitgelegd wat zij het komende jaar kunnen verwachten en alle vragen daarover beantwoord. Vanzelfsprekend houden we u de hoogte van nieuws over de kruising N65-spoor via de digitale nieuwsbrief en informatiemomenten.

 

Huidige kruising N65-spoor


Over het station

Voorafgaand aan de commissievergadering van de gemeenteraad werd op donderdag 9 maart het RFO van het toekomstige station toegelicht: het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp. Dit RFO bevat alle ‘ingrediënten’ voor de nieuwe stationsomgeving, inclusief de eisen die daaraan gesteld worden. Later dit jaar wordt het RFO station Vught onderdeel van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Maar zo ver is het nog niet. Eerst moeten de drie opdrachtgevers nog een besluit nemen over het RFO.

 

Ook het RFO is het resultaat van een goede samenwerking. Het is tot stand gekomen in een serie workshops met de gemeente Vught, NS reizigers, ProRail en de Spoorbouwmeester. In dit proces zijn ook de ambities uit de Gebiedsvisie Spoor ingebracht en de aanbevelingen van de werkgroep Stationsgebied. Deze werkgroep bestond uit bewoners en andere belanghebbenden uit de spoor/stationsomgeving.

 

Besluitvorming

2017 staat in het teken van belangrijke besluiten. Bestuurders nemen dit jaar besluiten over de fietsers- en voetgangerstunnel onder de N65, de tijdelijke situatie van de N65, de inrichting van het toekomstige station en stationsgebied en de locatie van het tijdelijk station. Ook staat het bespreken van de resultaten van de milieuonderzoeken en bijbehorende uitkomsten over geluids- en trillingmaatregelen op de agenda. Na deze besluitvorming kunnen we het ontwerp en de plannen voor het OTB en de MER nader uitwerken, op weg naar het ter inzage leggen en (later) vaststellen van deze documenten.

 

Informatiemarkt 2017

Dit jaar is er opnieuw een informatiemarkt. De gemeente Vught, Rijkswaterstaat en ProRail geven hier de laatste informatie over de plannen voor spoor, de N65 en De Vughtse Regeling. Natuurlijk is er ook nu weer volop ruimte voor het stellen van uw vragen. De markt vindt waarschijnlijk nog voor de zomer plaats.

 

Het OTB en de MER

Voorafgaand aan de publicatie en het ter inzage leggen van het OTB en de MER organiseren we een informatiebijeenkomst. Hierin laten we een tussenstand zien van de onderzoeksresultaten (geluid en trillingen).

 

De volledige, definitieve onderzoeksresultaten komen in het OTB en de MER te staan. Het OTB en de MER liggen naar verwachting najaar 2017 ter inzage. We organiseren dan een informatieavond om iedereen uit te leggen hoe de plannen eruit zien en wat dit betekent voor uw omgeving.

 

Vanaf het moment dat het OTB en de MER ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Belanghebbenden beschrijven met welke punten zij het wel of niet eens zijn en waarom. Naar aanleiding van deze zienswijzen stelt het ministerie een Nota van Antwoord op. Hierin wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven om het Ontwerp Tracébesluit te wijzigen. Vervolgens wordt het Tracébesluit (TB) Meteren-Boxtel vastgesteld, we verwachten in 2018.

 

Kijken we naar de langere termijn, dan is de verwachting dat we in 2021 met de bouw kunnen starten en dat in 2026 de werkzaamheden afgerond zijn.

 

 

 
 

 

Colofon

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel

De nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren–Boxtel beschrijft de voortgang van het gelijknamige project. De nieuwsbrief speciale editie Vught richt zich op zaken die specifiek te maken hebben met Vught en omgeving.    

 

PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen. Het ministerie van IenM, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de uitwerking van PHS in Vught.

 

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten via telefoonnummer
0800 - 7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via
www.prorail.nl/contact.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de algemene nieuwsbrief PHS Meteren – Boxtel, deze of een van de andere extra edities? Ga naar de pagina nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

 

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuws-updates die de gemeente Vught via de mail verzendt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan via de website www.rijksinfravught.nl.

 

Datum

maart 2017

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350

 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.