ProRail  
header  
  november 2016

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Meteren - Boxtel  
 

Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over het rapport van de werkgroepen en de informatieavond over de bouwperiode. Daarnaast ziet u hoe de planningen van het spoorproject en de N65 in Vught samenlopen. En leggen wij uit op welke momenten wij u meer informatie kunnen geven over belangrijke onderwerpen van het spoorproject.

 

Tot slot leest u een bericht over het overkoepelende programma PHS en spoornieuws uit de regio.

 

Inhoud

Rapport werkgroepen online

Informatieavond bouwperiode woensdag 7 december

Planning PHS Vught en N65

Wanneer is er meer bekend over…?

PHS in het nieuws

 

Spoornieuws uit de regio

Vanaf december 2017 meer intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven


Extra beveiliging op spoorlijn tussen Alkmaar en Maastricht


Zuidoostboog bij Meteren in gebruik

 

Rapport werkgroepen online

De veranderingen aan het spoor in Vught hebben een grote invloed op de omgeving en omwonenden. Daarom zijn de ideeën, kennis en meningen van bewoners en belanghebbenden van groot belang. Om een beeld te krijgen van die ideeën zijn in samenwerking met de klankbordgroep zeven werkgroepen in het leven geroepen. In januari 2016 zijn deze werkgroepen gestart. Tijdens de bijeenkomsten hebben we samen met belanghebbenden en bewoners gekeken hoe we de wensen en ideeën over de spoorzone een plek kunnen geven in de plannen.


Rapport ‘Wensen rond het spoor in Vught’
De werkgroepen hebben in korte tijd een enorme klus geklaard. De gesprekken over het ontwerp leidden niet altijd tot een duidelijk antwoord of oplossing. Wel zorgden de gesprekken er altijd voor dat belangrijke onderwerpen in beeld kwamen. De ideeën en uitkomsten van deze gesprekken staan in het rapport 'Wensen rond het spoor in Vught’.

Tussentijdse versie rapport

Het rapport van de werkgroepen is een tussentijdse versie. Eén werkgroep is nog niet afgerond: de werkgroep Kruising N65-spoor. In maart van dit jaar koos de Stuurgroep N65 (gemeente Vught en Rijkswaterstaat) er voor om de plannen voor de N65 bij te stellen. De afrit Rembrandtlaan (niet de oprit) en de oprit Olmenlaan blijven nu behouden. Dit heeft gevolgen voor de omgeving van de kruising N65-spoor. Het bespreken van het ontwerp heeft bij deze werkgroep daarom meer tijd nodig. We verwachten dat het rapport eind dit jaar compleet is.

 

Hoe gaat het verder?
Het definitieve rapport ‘Wensen rond het spoor in Vught’ wordt, samen met de adviezen van andere betrokken instanties, meegewogen in de vaststelling van het ontwerptracébesluit (OTB). We verwachten dat het OTB rond de zomer 2017 gereed is.

 

 

 
 

Informatieavond bouwperiode woensdag 7 december

In 2021 verwachten we met de bouw van het spoorproject te kunnen starten. Een bouwproject van deze omvang en duur roept veel vragen op bij bewoners in de omgeving. Waar komen straks de bouwhekken? Hoe zit het met overlast? Op dit moment zitten we in de studiefase van het project en is nog niet alles bekend over de aanpak en de uitvoering van de bouw. Op hoofdlijnen kunnen we wel al een beeld geven. Daarom organiseren we een informatieavond over de bouwperiode op woensdag 7 december. We vinden het belangrijk bewoners langs het spoor hierover te spreken, zij ontvangen een uitnodiging. Daarnaast zijn ook alle andere geïnteresseerden welkom.

 

Wanneer? Woensdag 7 december
Waar? De IJzeren Man, Boslaan 49 te Vught
Hoe laat? 17.00-21.00 uur (vrije inloop)

 

Wat kunt u op de informatieavond verwachten?

We geven u een algemeen beeld van de verschillende bouwfases: wat gaat er per jaar gebeuren? Ook is er aandacht voor verschillende bouwlocaties en de onderwerpen die daar in de bouwperiode aan de orde zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan het tijdelijk spoor, toegang tot straten, tijdelijke overwegen en locaties van bouwdepots. Dit laten we zien met behulp van technische ontwerpen en ruimtelijke schetsen. De medewerkers van ingenieursbureau Arcadis,  de gemeente Vught en leden van de klankbordgroep zijn er deze avond ook bij.

 

Straatgesprekken

Naast de algemene informatieavond van 7 december, hebben we ook straatgesprekken gevoerd met bewoners aan het spoor die direct te maken krijgen met de bouwactiviteiten. Dit zijn bewoners die bijvoorbeeld een deel van hun grond moeten afstaan of hun woning straks moeilijker kunnen bereiken. In deze straatgesprekken ging het over de gevolgen voor hun directe woonomgeving. Daarnaast hoorden we wat bewoners belangrijk vinden in de bouwfase. Deze gesprekken leverden belangrijke aandachtspunten op voor het bouwproces en het ontwerp. Deze aandachtspunten ziet u terug op de tekeningen op de informatieavond.

 

Twee van de drie straatgesprekken over de bouwperiode hebben inmiddels plaats gevonden. Het straatgesprek voor de omgeving kruising N65-spoor volgt later. Het ontwerp voor dit gedeelte is nog niet afgerond.

 

 
 

Planning PHS Vught en N65

De plannen voor de N65 en voor het spoor zijn twee grote infrastructurele projecten in Vught die invloed hebben op elkaar. Het is belangrijk dat de plannen en besluitvorming hierover goed samenlopen. Hieronder staat een overzicht op hoofdlijnen van de planningen van beide projecten. De bouwfase van de N65 en het spoor vallen samen. Naar verwachting is de N65 in 2023 klaar en het spoorproject in 2026. De planningen zijn onder voorbehoud. Nieuwe ontwikkelingen of langere besluitvormingsfases kunnen zorgen voor veranderingen.

 

 
 

Wanneer is er meer bekend over….?

We horen regelmatig de wens om meer concrete informatie over het spoorproject en de directe gevolgen voor de omgeving van het spoor. We zitten nu in de studiefase van het project, het ontwerp ligt nog niet vast. Daarnaast zijn nog niet alle onderzoeken uitgevoerd (denk aan geluid en trillingen). Concrete antwoorden kunnen wij daarom niet altijd geven. Wel kunnen we aangeven wanneer we verwachten meer informatie over specifieke onderwerpen te hebben. Hieronder geven wij een overzicht.

 

Wanneer kan ik ontwerpen zien?

In de PHS bibliotheek staat de projecttekening online: de gedetailleerde tekening (10,97 MB) of de compactere – en sneller te downloaden – projecttekening (3,37 MB). Hierop kunt u onder andere zien waar het nieuwe en tijdelijke spoor komen te liggen, de projectgrenzen en waar het project bebouwing raakt. Belangrijk om te weten is dat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond. Dit betekent dat het ontwerp nog kan veranderen. Vanzelfsprekend informeren we u hierover als dit het geval is. We organiseren voorjaar 2017 een informatiebijeenkomst, waarop u een tussenstand van het ontwerp kunt zien.
Het rapport van de werkgroepen die hebben meegedacht over de inrichting van de spooromgeving staat online, zie rapport ‘Wensen rond het spoor in Vught’. Hierin kunt u schetsen en conceptontwerpen zien en de wensen van de werkgroepen voor het ontwerp lezen. Deze wensen en ideeën worden meegewogen in de vaststelling van het ontwerptracébesluit.
Rond de zomer 2017 publiceren we het ontwerptracébesluit. Dan kunt u het uiteindelijke ontwerp inzien. Vanaf dan kunnen belanghebbenden ook zienswijzen indienen.
Mogelijk leiden de ingediende zienswijzen tot wijzigingen in het ontwerp. Hier passen we dan het ontwerptracébesluit op aan. Vervolgens verwachten we in 2018 het tracébesluit vast te stellen. Daarin kunt u het definitieve ontwerp zien.

Wanneer is er meer duidelijk over de bouw?

Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld: op woensdag 7 december organiseren we een informatieavond over de bouwperiode.
In het ontwerptracébesluit, dat we rond de zomer 2017 publiceren, staat onze inschatting van de ruimte die we nodig hebben voor de bouw en onze uitgangspunten voor de bouw.
Na de vaststelling van het Tracébesluit, naar verwachting in 2018, kunnen we een aannemer zoeken. Samen met de aannemer gaan we de details van de bouwperiode uitwerken. We kunnen u hier vanaf dan meer informatie over geven.
We willen in 2021 starten met de bouw. We verwachting dat de bouw ruim vijf jaar gaat duren.

Wanneer is er meer duidelijk over geluid en trillingen?

Nog niet alle onderzoeken naar geluid en trillingen zijn afgerond. We verwachten u voorjaar 2017 een tussenstand te kunnen laten zien van de onderzoeksresultaten. Dan kunnen we ook een inschatting maken van de maatregelen die tegen mogelijke geluids- en trillingshinder genomen gaan worden. Deze informatie delen we voorjaar 2017 via een informatiebijeenkomst.
De volledig afgeronde onderzoeksresultaten komen in het OTB te staan, dat we rond de zomer 2017 publiceren.

Overzicht informatiemomenten de komende tijd
Woensdag 7 december Informatieavond bouwperiode PHS Vught
Voorjaar 2017 Informatieavond tussenstand ontwerp en milieuonderzoeken
Zomer 2017 Publicatie en informatiemoment ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER)
 
 

PHS in het nieuws


De toekomstige veranderingen aan het spoor in Vught zijn onderdeel van het landelijke project PHS: het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. De begroting van PHS is in het nieuws geweest. Scopewijzigingen, bezuinigingen van het Rijk en onverwachte risico’s zijn redenen waarom er voor PHS-projecten potentiële tekorten op de rijksbegroting ontstaan. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die onlangs in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gedaan. Om de tekorten terug te dringen zal er scherper gekeken worden naar de uitgaven van PHS-projecten. De verwachting is dat aanpassingen in projectuitvoering, de verdere uitwerking van projecten en slimme aanbestedingen leiden tot besparingen. Daarom wordt er voor nu geaccepteerd dat er een potentieel tekort is, in de verwachting dat dit afneemt.

Meer weten? Ga naar het nieuwsbericht ‘Potentiele tekorten op projecten hoogfrequent spoorvervoer’. U vindt ook meer informatie in de Kamerbrief over budgetspanning in spoorprogramma.

 

 

 

 

Spoornieuws uit de regio

Graag houden we u op de hoogte van de actualiteit van het spoor in Vught en omgeving. Daarom deze nieuwe categorie in de nieuwsbrief: spoornieuws uit de regio.

Vanaf december 2017 meer intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven

Afgelopen juli meldden NS en ProRail dat vanaf december 2017 tussen Amsterdam en Eindhoven iedere tien minuten een trein gaat rijden. Dit betekent dat er twee extra intercity’s gaan rijden op deze lijn. Deze toename van het treinverkeer is mede mogelijk gemaakt door de grootschalige vernieuwingen van de sporen in Utrecht en Den Bosch. Er zijn geen aanpassingen aan het spoor nodig voor geluid en trillingen om de extra reizigerstreinen te kunnen laten rijden

Waarom gaan we aan het spoor bouwen, als er nu al meer treinen kunnen rijden?
Vanaf december 2017 gaan er twee extra intercity’s rijden. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) houdt echter meer in. In de toekomst zal het aantal personentreinen én goederentreinen verder toenemen. Om dit mogelijk te maken zijn de toekomstige werkzaamheden aan het spoor nodig.

Meer lezen? Zie nieuwsbericht ‘ProRail en NS maken stap naar hoogfrequent rijden’

 

Extra beveiliging op spoorlijn tussen Alkmaar en Maastricht

Op de spoorlijn van Alkmaar naar Maastricht (A2 corridor) en op de spoorlijn van Rotterdam naar Venlo (Brabantroute) worden circa 400 seinen uitgerust met het beveiligingssysteem ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie). Daarmee verhoogt ProRail de veiligheid op het spoor. De kans dat een trein een rood sein passeert neemt dankzij dit systeem flink af.

Wat doet ATB Vv dan precies?
ATB (automatische treinbeïnvloeding) is een beveiligingssysteem dat treinen automatisch tot stilstand brengt als deze een rood sein naderen met een snelheid hoger dan 40 km per uur. De verbeterde versie, ATB Vv, brengt treinen ook tot stilstand als ze een rood sein naderen bij een snelheid lager dan 40 km per uur. ATB Vv is daarmee een goede aanvulling op ons ATB-beveiligingssysteem. Vanwege de toenemende drukte op het spoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren geld vrijgemaakt om meer seinen van dit systeem te voorzien. Meer lezen?

Zie nieuwsbericht ‘Extra beveiliging voor de Brabantroute en A2 corridor’

 

Zuidoostboog bij Meteren in gebruik

Op 17 oktober jl. is de dubbelsporige Zuidoostboog bij Meteren in gebruik genomen. Via deze verbinding kunnen treinen uit de richting Den Bosch bij Meteren de Betuweroute opdraaien richting Duitsland en andersom. Deze boog was al aangelegd bij de bouw van de Betuweroute, maar moest technisch nog worden aangepast.

De komende periode zullen enkele treinen per week gebruik maken van de Zuidoostboog. Hoeveel dit er exact zullen zijn, is moeilijk te zeggen. Goederentreinen rijden niet in een vaste dienstregeling zoals reizigerstreinen dat doen. Een vervoerder van goederen per trein kijkt op het moment dat hij goederen heeft, hoe hij deze wil vervoeren en welke route daarvoor het meest geschikt is.

De verwachting is dat met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2016 het gebruik van de spoorboog verder zal toenemen. Het aantal treinen kan – afhankelijk van de economische ontwikkelingen - groeien tot maximaal acht treinen per dag in 2030.

Meer lezen? Zie nieuwsbericht 'Zuidoostboog bij Meteren open voor goederenvervoer'. Dit bericht is in april 2016 verschenen. De werkzaamheden om de zuidoostboog in gebruik te kunnen nemen hebben meer tijd in beslag genomen dan destijds gedacht.

 

 

 

 

 

Colofon

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel

De nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren–Boxtel beschrijft de voortgang van het gelijknamige project. De nieuwsbrief speciale editie Vught richt zich op zaken die specifiek te maken hebben met Vught en omgeving.    

 

PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen. Het ministerie van IenM, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de uitwerking van PHS in Vught.

 

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten via telefoonnummer
0800 - 7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via
www.prorail.nl/contact.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de algemene nieuwsbrief PHS Meteren – Boxtel, deze of een van de andere extra edities? Ga naar de pagina nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

 

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuws-updates die de gemeente Vught via de mail verzendt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan via de website www.rijksinfravught.nl.

 

Datum

november 2016

 

 
 

In opdracht van